Društvo Petka za nasmeh, Slovenska fundacija za UNICEF in ZPM Ljubljana Moste-Polje s projektom Botrstvo v Sloveniji so ob podpori Nacionalnega foruma humanitarnih organizacij Slovenije in Zveze društev pedagoških delavcev na poslanske skupine, predsednika RS in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti naslovilo odprto pismo, v katerem opozarja na pomen dostopa do šolskih kosil za otroke iz socialno ogroženih družin.

Odprto pismo je bilo poslano z namenom, da poslance ob odločanju o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, opozorimo na nujne sistemske spremembe, s katerimi bodo otroci iz socialno ogroženih družin upravičeni vsaj do toplega obroka v šoli. Trenutna zakonodaja namreč brezplačen topli obrok zagotavlja le otrokom družin iz prvega dohodkovnega razreda, ne pa tudi tistim iz drugega in tretjega, ki pa so prav tako pod pragom revščine. Odgovorne opozarjamo na prikrajšanost otrok, saj imajo družine iz drugega in tretjega dohodkovnega razreda še vedno bistveno prenizke prihodke tudi za delno plačilo subvencije.

Organizacije predlagamo, da se v sistem popolnoma brezplačnega toplega šolskega obroka vključi otroke iz vseh treh dohodkovnih razredov, ki spadajo v socialno ogroženo skupino.

Opozarjamo, da je dostop do toplega obroka za otroke še posebej pomemben:

  • Ker je topla prehrana nujna za zdravo rast in razvoj vsakega otroka.
  • Ker se posledice izpuščanja toplih uravnoteženih obrokov odražajo na otrokovem fizičnem in duševnem zdravju ter učnem uspehu.
  • Ker ugotavljamo, da otroci iz socialno šibkih družin prepogosto toplega zdravega in hranilnega obroka niti doma ne morejo dobiti.
  • Ker otroci danes v šolah preživijo skoraj polovico dneva in v tem času je nujen dostop do toplega obroka.
  • Ker je brez dostopa do toplega obroka otrok diskriminiran in prikrajšan za enakovredne možnosti na področju izobraževanja in razvoja močnih področij ter socializacije skozi povezovanje z vrstniki.
  • Ker otroci brez dostopa do kosila v šoli tudi ne morejo sodelovati v dejavnostih po pouku in se praviloma ne udeležujejo podaljšanega bivanja, kjer je na voljo tudi pomoč pri opravljanju domačih nalog in drugih šolskih obveznosti.
  • Ker je Slovenija dovolj bogata država, da zaščiti svoje najranljivejše in se problema revščine in prikrajšanosti loti na sistemski ravni.

Odgovorne smo opozorili tudi na neosnovanost najpogosteje izpostavljenih razlogov za nasprotovanje spremembi zakonodaje, ki so jih izpostavili posamezni poslanci ali vlada:

  • »Šole pravijo, da ni lačnih otrok.« – humanitarne organizacije že več let opozarjamo, da otroci in družine svojo stisko vešče skrivajo in da moramo biti kot družba senzibilni, saj bomo le tako lahko pomagali najbolj ogroženim. Šole nimajo neposrednega vpogleda v finančno stanje družine in se ne ukvarjajo s podrobnejšim preverjanjem razlogov za nekoriščenje subvencionirane šolske prehrane.
  • »Vlada mora najprej pripraviti analizo finančnih posledic.« – iz podatkov Statističnega urada RS in raziskav Inštituta RS za socialno varstvo izhaja dovolj podatkov o ogroženosti družin ter otrok, ki bi morale pri vladi sprožiti takojšnje ukrepanje za njihovo lažje preživetje. Podatki o številu socialno ogroženih družin bi prav tako morali zadostovati za oceno potreb po namenitvi proračunskih sredstev za zdrav razvoj otrok.
  • »Tak ukrep bi pomenil prevelik naval na šolske jedilnice.« – v primeru, da bi sredstva zagotovili starši ali humanitarne organizacije, bi šolske jedilnice morale zagotoviti enake kapacitete, kot jih morajo v primeru omogočanja brezplačnega kosila otrokom iz proračunskih sredstev. Prav tako v šolah na območju MO Maribor ni bilo negativnih posledic za šolske jedilnice, ko je občina preostanek stroškov pokrila iz lastnih sredstev.

Dostop do kosila ne sme biti odvisen od dobre volje posameznikov na šoli oziroma širše (ravnateljev, šolskih skladov ali humanitarnih organizacij), temveč mora biti urejen sistemsko s ciljem zagotavljanja enakih možnosti vseh otrok.

Humanitarne organizacije poslanke in poslance pozivamo, da v najkrajšem možnem času omogočijo dostop do brezplačnih kosil vsem otrokom iz socialno ogroženih družin in s tem pomembno prispevajo k zmanjševanju stisk najranljivejših.