V projektu “Botrstvo – brezplačna pravna pomoč” se srečujemo s številnimi sistemskimi anomalijami in neustrezno ureditvijo področja najema neprofitnega stanovanja, ki ne zasleduje temeljnega poslanstva neprofitne stanovanjske namestitve. Zato smo predlagali spremembe zakonodaje. In pred nami je prvi nabor, ki je te dni obiskal vse pristojne v naši državi. Pripravila ga je odvetniška pisarna Nine Zidar Klemenčič, ki brezplačno pravno pomoč s pomočjo več odvetnikov nudi že v več krajih po Sloveniji.
Prvi nabor ukrepov predstavlja pomembno spremembo za zagotavljanje kontinuirane stanovanjske varnosti socialno najbolj ogroženih skupin. Med predlaganimi spremembami so naslednji ukrepi:

  1. občinski organ, pristojen za stanovanjske zadeve, mora najemniku neprofitnega stanovanja, ki zaradi izjemnih okoliščin (smrt v družini, izguba zapislitve, težja bolezen, elementarne nesreče in podobno) ni zmogel poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine in ni upravičen do subvencionirane najemnine ali, ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine ali drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, odobriti izredno pomoč najmanj za obdobje 12 mesecev (3. odstavek 104. člena SZ-1);
  2. v primeru okoliščin, ki kažejo na dolgotrajno nezmožnost plačevanja najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine, mora občina omogočiti najemniku, da se preseli v drugo primerno stanovanje, ki je lahko po površini tudi manjše od primernega stanovanja, ali pa v stanovanjsko stavbo, namenjeno začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, pri čemer bo dodelila takšno stanovanje, katerega najemnino in druge stroške bo najemnik ob upoštevanju dolgotrajnosti izjemnih okoliščin, zmogel poravnati (4. odstavek SZ-1);
  3. stroški vzdrževanja, ki predstavljajo enega izmed elementov neprofitne najemnine in so potrebni, da se ohranja nespremenjena uporabna vrednost stanovanja oziroma stanovanjske stavbe ter preprečujejo prezgodnjo obrabo posameznega elementa stanovanja oziroma stanovanjske stavbe, smejo znašati največ 0,91% (prej 1,11%) od vrednosti, če je stanovanje mlajše od 60 let, oziroma 1,41% (prej 1,81%) od vrednosti stanovanja, če je stanovanje starejše od 60 let. Stroški za opravljanje upravniških storitev, ki zagotavljajo opravljanje storitev upravljanja v stanovanjski stavbi, smejo v najemnini znašati največ 0,2% (prej 0,4%) od vrednosti stanovanja letno. Amortizacija za nadomestitev stanovanja lahko znaša največ 1,47% letno (prej 1,67%) od vrednosti stanovanja, ki je staro do 60 let. Stroški financiranja za najeta posojila ali za lastna sredstva lahko znašajo največ 1,1% (prej 1,5%) od vrednosti stanovanja (118. člen ZS-1);
  4. vsi ostali stroški, povezani z najemom neprofitnega stanovanja, lahko znašajo največ 20% višine neprofitne najemnine (dodatna točka k 118.č lenu SZ-1);
  5. oderuške obveznosti so tiste obveznosti, katerih najemnina in drugi stroški, povezani z najemnim razmerjem, v skupnem seštevku za več kot 60% presegajo povprečno tržno najemnino in povprečne stroške v občini za enako ali podobno kategorijo stanovanj (sprememba 119. člena SZ-1).

Zaradi nujno potrebne zagotovitve stanovanjske varnosti socialno najbolj ogroženih skupin, ki si v posledici trenutno neustrezne ureditve področja najema neprofitnega stanovanja ne zmorejo zagotoviti primerne stanovanjske namestitve oziroma ne zmorejo izpolnjevanja obveznosti na podlagi že sklenjenih najemnih razmerij, predlagamo, da se s sprejemanjem zgoraj navedenih ukrepov, ki so po naši oceni nujni za odpravo sistemskih anomalij in za zagotovitev temeljnega poslanstva neprofitne stanovanjske namestitve, prične takoj!