ZPM Ljubljana Moste-Polje že več kot 60 let skrbi za enake možnosti in zdrav psihofizični razvoj otrok in mladostnikov. V zadnjih letih tudi skozi projekt Botrstvo v Sloveniji in Volja vselej najde pot  zaznavamo vse večje stiske družin, v njih pa otrok in mladih. Obrazi revščine se selijo tudi v družine kjer starši imajo delo in zaposlitev, pa ne zmorejo preživeti sebe in svojih otrok in vse bolj tonejo v brezno revščine. Ta otroke in mlade izključuje, staršem odvzema vsakršno upanje v boljšo prihodnost in jih peha v neozdravljive bolezni. Odgovornost do otrok, mladih in njihovih družin nas vodi, da se skozi naše aktivnosti prilagodili potrebam realnosti in se trudimo, da jim kar najbolj celostno in celovito pomagamo.

Socialna stiska otrok in družin, s katerimi se srečujemo vsak dan, se vedno bolj odraža tudi na področju njim zagotovljene ustavne pravice do socialne varnosti v okviru katere bi naj bila pravica do zdravja najvišja vrednota naše družbe. Na žalost je realnost v življenju socialno ogroženih družin povsem drugačna. Osebe iz socialno ogroženih družin nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da nimajo možnosti uveljaviti pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ta nezmožnost pa vodi v vedno večje število bolezni, poslabšanja njihovega zdravstvenega stanja in še dodatno povečanje stiske že tako ogroženih posameznikov in njihovih družin.

Glede na navedeno zato upravičeno pričakujemo, da zakonodajalec nameni posebno pozornost pri urejanju bodočega sistema zdravstvenega zavarovanja vključevanju v sistem zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženim posameznikom ter urejanju njihovih pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

V skladu z navedenim zato predlagamo, da se v noveli ZZVZZ ustrezno uredi:

1. Vključevanje v sistem zdravstvenega zavarovanja socialno ogroženih posameznikov, torej tudi tistih, ki niso upravičeni do denarne socialne pomoči (v sedanjem sistemu so vključeni v sistem zdravstvenega zavarovanja samo osebe, ki so upravičene do navedene pomoči) in njihovih družinskih članov.

2. Predlagana določba 158. člena ZZVZZ opredeljuje pravico zavarovane osebe do napotitve na zdravljenje v tujini, če so izčrpane možnosti v Republiki Sloveniji. Pri tem pa v nadaljevanju navedenega člena izhaja, da za izčrpane možnosti ne gre, ko v tujini zdravijo določeno vrsto obolenja z drugo metodo zdravljenja. S predlagano določbo se ne strinjamo.

3. Predlagamo črtanje 12. točke 45. člena ZZVZZ, ki opredeljuje izločene zdravstvene storitve. 12. točka opredeljuje storitve, ki so posledica zdravljenja bolezni, ki neposredno izhaja iz opustitve obveznega cepljenja, če za opustitev cepljenja ni ugotovljenih zdravstvenih razlogov.

4. Predlagamo črtanje 14. točke 45. člena ZZVZZ, ki opredeljuje izločene zdravstvene storitve. 14. točka se nanaša na storitve drugega mnenja.

5. Predlagamo črtanje 116. in 117. člena predloga novega zakona, ki navajata, da lahko začasna nezmožnost za delo in denarno nadomestilo trajata v posameznem primeru največ 12 mesecev ali s prekinitvami v dveh letih največ 18 mesecev. Po izteku tega roka pa naj bi se denarno nadomestilo v enaki višini, kot se je zagotavljalo iz obveznega zavarovanja, zagotavljalo v breme pokojninskega in in-validskega zavarovanja, če se zavarovancu delovna sposobnost ni povrnila.

6. Predlagamo da se staršem oz. zakonitim skrbnikom hospitaliziranih otrok do 15. leta, v posebnih primerih pa tudi do polnoletnosti, zakonsko zagotovi možnost bolniškega nadomestila.

7. Prav tako predlagamo, da  naj zakon omogoča, da po presoji lečečega zdravnika lahko oba starša oz. skrbnika istočasno dobita bolniško nadomestilo tudi v primeru, ko zboli tudi tisti starš, ki je  na  porodniškem dopustu oz. dopustu za nego otroka ali pa  je brezposeln.

8. V sodelovanju s starši in skrbniki oseb s posebnimi potrebami (PP) predlagamo, da tudi ti v Sloveniji pridobijo  enakovredne možnosti in dostop do storitev dentalne medicine kot zdrave osebe.

Vse pripombe skupaj z obrazložitvami so vam na voljo na tej povezavi.